Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden iRepair – Berkel Enschot

Algemene Reparatie voorwaarden Consumentenelektronica, toepasselijk in gevallen waarin iRepair – Berkel Enschot. als reparateur van consumenten elektronica optreedt.

Artikel 1. Gegevens iRepair – Berkel Enschot.
iRepair – Berkel Enschot is gevestigd te Kerkstraat 7B. Postcode 5056AA in Enschot. U kunt ons van maandag t/m zaterdag bereiken op het telefoonnummer 06 38 70 36 24 en per mail. Ons e-mail adres is  info@irepair-berkelenschot.nl iRepair staat geregistreerd bij de KvK onder het nummer: 66610729.

Artikel 2. Klachten of defecten
Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klacht(en) die op de reparatie bon staat/staan omschreven. iRepair – Berkel Enschot onderzoekt altijd alle functionaliteiten van het gerepareerde toestel. Indien het toestel waterschade opgelopen heeft moet dit door de consument vooraf vermeld worden. De consument gaat akkoord met een waterschadebehandeling waarvoor standaard €25 inclusief BTW in rekening word gebracht. Na de gewenste reparatie wordt uw telefoon / tablet nogmaals getest door onze monteur(s) of alles naar behoren werkt / goed functioneert.

Artikel 3. Prijzen
De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de prijzen die vermeld staan op onze website. Deze prijs is opgebouwd uit onderdelen, montage en 6 maanden garantie op het vervangen onderdeel. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 4. Betalingen op factuur
iRepair – Berkel Enschot accepteert alleen betalingen op factuur van, bij iRepair – Berkel Enschot aangemelde bedrijven. Facturering is daarbij alleen mogelijk op 14 dagen. Eventuele betalingen op 30 dagen is mogelijk in overleg en met geldige redenen. Indien een openstaande factuur te laat voldaan wordt, zijn wij genoodzaakt 2.0% rente in rekening te brengen over het openstaande bedrag.

Artikel 5 . Dataverlies
iRepair Berkel-Enschot is niet aansprakelijk voor verlies van data. Een aantal reparaties zoals vervangen van moederbordenen batterijen etc, kunnen aanleiding geven tot het verlies van data. De klant wordt gevraagd een back-up van zijn/haar gegevens te maken voordat hij het product aanbiedt. De klant is zelf aansprakelijk voor het veiligstellen van zijn data.

Artikel 6. Onderzoek
Als bij het onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger is dan de kostenraming zoals vermeld staat op onze website, wordt er contact opgenomen met de consument. De consument moet hiervoor akkoord geven zodat het toestel compleet werkend is. Indien de consument niet akkoord gaat met de hogere reparatiekosten zal het toestel ongeprepareerd retour gezonden worden aan de consument. 
iRepair – Berkel Enschot hanteert geen onderzoekskosten. Mocht de consument het toestel niet willen laten repareren dan worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht. Indien het toestel een waterschadebehandeling heeft gehad maar de consument wil geen verdere kosten maken dan wordt er €25 in rekening gebracht voor de waterschadebehandeling.

Artikel 7. Garantie
iRepair – Berkel Enschot geeft 6 maanden garantie op het vervangen onderdeel zoals vermeld staat op de reparatie bon. Deze garantie geld niet voor stoot-, val- of waterschade andere schades wat na de reparatie is aangebracht. Tevens is uw reparatie bon uw garantiebewijs. Heeft u deze bon niet meer in uw bezit dan kunnen wij u geen garantie verlenen. Een factuur, offerte of bankafschrift kan niet worden gezien als garantiebewijs.
 iRepair – Berkel Enschot is niet aansprakelijk voor eventuele verdere schade aan uw toestel.

iRepair Berkel-Enschot geeft 1 maand garantie op high copy beeldschermen. Dit staat ook op de reparatie bon vermeld. Deze garantie geld niet voor stoot-, val- of waterschade andere schades wat na de reparatie is aangebracht. Tevens is uw reparatie bon uw garantiebewijs. Heeft u deze bon niet meer in uw bezit dan kunnen wij u geen garantie verlenen. Een factuur, offerte of bankafschrift kan niet worden gezien als garantiebewijs.
 iRepair – Berkel Enschot is niet aansprakelijk voor eventuele verdere schade aan uw toestel.

Artikel 8. Fabrieksgarantie
De reparaties die iRepair – Berkel Enschot uitvoert zijn buiten de fabrieksgarantie van Apple, Nokia, Samsung, HTC, LG, Sony en Huawei. Officieel gezien vervalt de fabrieksgarantie bij de reparatie. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat de fabrieksgarantie al verlopen is op het moment dat uw toestel schade heeft geleden. Uiteraard bieden wij onze garantie aan zoals vermeld in artikel 7.

Artikel 9. Niet betaalde/afgehaalde producten
Indien de reparatie voltooid is en de klant is hiervan op de hoogte gesteld, heeft de consument drie maanden de tijd om het toestel te betalen en af te halen. Indien de consument dit na drie  maanden niet gedaan heeft, is iRepair – Berkel Enschot gerechtigd het product te verkopen en/of vernietigen.

Artikel 10. Niet betaalde producten maar wel afgehaald
Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door iRepair – Berkel Enschot is gewezen op de te late betaling en iRepair – Berkel Enschot de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagentermijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is iRepair – Berkel Enschot gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.  iRepair – Berkel Enschot kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 11. Werkwijze iRepair – Berkel Enschot
iRepair – Berkel Enschot werkt met een bonnen systeem. Dit houdt in dat wanneer u als klant uw toestel inlevert, u een reparatiebon van de medewerker mee krijgt waarop staat vermeld om welk type toestel het gaat en wat de klacht / reparatie is. De bon is het afhaal bewijs van uw toestel. Wanneer u de bon van het ingeleverde toestel bent verloren, moet u via de aankoopbon van het toestel aantonen dat het toestel van u is. Dit om misbruik te voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Tevens is uw reparatiebon het garantiebewijs van de reparatie. Bewaar deze bon dus goed. Zonder reparatiebon / garantiebewijs kunnen wij géén garantie geven.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1 iRepair Berkel-Enschot zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de consument kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de consument aan iRepair Berkel-Enschot onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is zij voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien consument aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van iRepair Berkel-Enschot die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is iRepair Berkel-Enschot slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal een bedrag van € 100,00.

12.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
– De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van iRepair Berkel-Enschot aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan iRepair Berkel-Enschot toegerekend kunnen worden.
-Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

12.3 iRepair Berkel-Enschot is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van de consument, en/of schade wegens door iRepair Berkel-Enschot gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

12.4 Mochten er telefoons of tablets ingeleverd worden ter reparatie waar van te voren reparaties aan verricht zijn door een externe partij, kan iRepair Berkel-Enschot niet aansprakelijk gesteld
worden voor eventuele schade aan gereviseerde onderdelen. Bij slecht uitgevoerde reparaties kan het voorkomen dat bepaalde onderdelen niet juist geïnstalleerd zijn en bij het openen van uw apparaat kan er daardoor mogelijk schade ontstaan.

12.5 iRepair Berkel-Enschot kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor interne schade die in het apparaat is ontstaan na bijvoorbeeld een val. Moederboard schade kan van te voren niet vast worden gesteld.

12.6  De consument vrijwaart iRepair Berkel-Enschot voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de consument aan iRepair Berkel-Enschot onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de consument aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van iRepair Berkel-Enschot en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

12.7 De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door iRepair Berkel-Enschot voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

Wanneer u uw toestel inlevert voor reparatie gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden